مدیریت آبیاری

a1

مشاوره،طراحی و اجرای روشهای نوین آبیاری تحت فشار(قطره ای یا بارانی) یا آبیاری زیر زمینی و بطور کلی مدیریت بهینه مصرف آب برای همه مناطق، پایین آوردن هزینه ها و صرفه جویی در زمان را در پی خواهد داشت.

سپاهان سازه طراحی،مشاوره و اجرای طرح های آبیاری قطره ای،بارانی(برای چمن و …) یا آبیاری تحت فشار را در صورت درخواست مشتری با بهترین امکانات و وسایل انجام می نماید.